Politika společnosti


Společnost Gynecol s.r.o. působí jako samostatná gynekologická ordinace od roku 2013.


Společnost Gynecol s.r.o. si je vědoma toho, že uspět na trhu může jen ten, kdo se odlišuje od svých konkurentů.


Společnost se od své konkurence liší prováděním expertního kolposkopické vyšetření.


Firemní politika je založena na profesionálním přístupu při plnění požadavků legislativy, požadavků našich klientů i dodavatelů, a to při neustálé komunikaci.


Politika kvality vyjadřuje celkové záměry gynekologické ordinace.


Hlavní strategie společnosti:

  • - Poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni, k plné spokojenosti klienta
  • - Zabezpečit všechny kontroly u poskytovaných služeb
  • - Důsledně odstraňovat všechny příčiny problémů v oblasti QMS
  • - Udržovat a uchovávat patřičné dokumenty tak, aby bylo možno posléze prokázat shodu
  • - Průběžně a trvale zlepšovat QMS na základě vnitřních a vnějších podnětů a z výsledků provedených hodnocení, analýz a auditů
  • - Naplňování a rozvíjení profesních cílů zaměstnanců pomocí vzdělávacích plánů a programů

Opatření pro řešení rizik a příležitostí

Společnost identifikujte své slabé a silné stránky a dále případná rizika, která mohou mít i významný vliv na chod společnosti. Společnost tak analyzuje možná nebezpečí, která by mohla narušit systém. Díky této připravenosti je společnost schopna nejen rizika eliminovat, ale včasně na ně reagovat a efektivně vyřešit a to s minimálním dopadem na funkčnost celého systému.

Odpovědnost za vady/neshody, stížnosti

Naším cílem je vytvářet takové prostředí a poskytovat takové služby, aby ke stížnostem a neshodám nedocházelo. V případě, že k tomu dojde, ihned záležitosti řešíme.

Vztah k zaměstnancům a veřejnosti

Podporujeme všestranný kvalifikační rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci vedoucí k zajištění spokojenosti klientů a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Komunikujeme a spolupracujeme s veřejnoprávními a správními orgány působícími v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, Ministerstva zdravotnictví apod.

Vztah k dodavatelům

Při kvalifikování a výběru dodavatelů zvažujeme i jejích přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Ve smluvních dokumentech s dodavateli budeme důsledně uplatňovat principy a postupy obsažené v našem systému managementu.

Integrace a neustálé zlepšování

Našim trvalým cílem je zvyšování jakosti služeb a úrovně péče o klienty. Plnění závazků z této Politiky je předmětem přezkoumání vedením. Toto přezkoumání je chápáno i jako příležitost k identifikaci potřeb změn a neustálého zlepšování.

Vedení společnosti se plně staví za realizaci této politiky a zavazuje se k její podpoře, a vytváření odpovídajících personálních a finančních zdrojů a roční upřesňování do konkrétních Cílů a cílových hodnot a programů.


V Praze dne 27. října 2017


MUDr. Olga Šebestová
jednatelka společnosti